Wedstrijdreglement

A. Toepassing
Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken. Het wedstrijdreglement van World Athletics is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in het wedstrijdreglement van de Atletiekunie of in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken. Beide wedstrijdreglementen liggen bij de Organisator ter inzage en worden de Deelnemer op diens verzoek door de Organisator toegezonden.

B. Indeling in categorieën (geslacht/leeftijd)
De feitelijke toewijzing van een startvak en de indeling hiervan geschiedt door de Organisator. De Organisator deelt de Deelnemer bij de Marathon en Halve Marathon in een wedstrijdcategorie in op basis van geslacht en leeftijd op de dag van het Evenement. De navolgende categorieën worden onderscheiden. Masters kunnen kenbaar maken dat zij in de categorie senioren willen deelnemen. Deelname is slechts mogelijk in één categorie (of senior, of master). De Deelnemer dient voorafgaande aan het Evenement te controleren of de hem door de Organisator toegekende indeling juist is. De Organisator is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een onjuiste indeling van de Deelnemer. De Deelnemer is verplicht om minimaal vijftien minuten voor de start in de desbetreffende startvakken aanwezig te zijn.

Geslacht

Cat.

Leeftijd

Geslacht

Cat.

Leeftijd

Mannen

MSR

18-34 (HM)

Vrouwen

VSR

18-34 (HM)

Mannen

MSR

20-34 (M)

Vrouwen

VSR

20-34 (M)

Mannen

M35

35-39

Vrouwen

V35

35-39

Mannen

M40

40-44

Vrouwen

V40

40-44

Mannen

M45

45-49

Vrouwen

V45

45-49

Mannen

M50

50-54

Vrouwen

V50

50-54

Mannen

M55

55-59

Vrouwen

V55

55-59

Mannen

M60

60-64

Vrouwen

V60

60-64

Mannen

M65

65-69

Vrouwen 

V65 

65-69

Mannen

M70

70 en >

Vrouwen

V70

70 en > 


C. Ereprijzen
Elke Deelnemer die tijdig de finish haalt, ontvangt een herinneringsmedaille. Daarnaast zijn binnen iedere categorie prijzen te behalen. Er worden alleen prijzen voor een categorie uitgereikt indien op het moment van de start minimaal 3 deelnemers in de betreffende categorie zijn ingeschreven en daadwerkelijk van start gaan. Deelnemers die na de deadline de finish passeren, worden niet meer opgenomen in de wedstrijduitslag. Een Deelnemer heeft geen recht op een prijs indien hij in strijd heeft gehandeld met het wedstrijdreglement. Een toegekende prijs moet aan de Organisator worden teruggegeven indien na de uitreiking ervan blijkt dat de Deelnemer in strijd met het wedstrijdreglement heeft gehandeld.

D. Vaststelling uitslag
De Organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Een toegekende prijs moet door de Deelnemers aan de Organisator worden teruggegeven indien op grond van de uitslag na wijziging ervan geen recht meer op die prijs bestaat. De bruto tijd is de officiële tijd.

E. Wijze van voortbewegen
Alle deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen over het door de Organisatie uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze en volgens de regels van de Atletiekunie en World Athletics.

F. Startpositie
De feitelijke toewijzing van een startvak aan een Deelnemer geschiedt door de Organisator. De Organisator behoudt het recht voor om tijden niet te erkennen.

G. Startnummers
De Deelnemer ontvangt van de Organisator ten minste één startnummer waarop het hem/haar toegekende startnummer is vermeld. De Deelnemer dient op zijn/haar borst (indien beschikbaar gesteld ook zijn/haar rug) het startnummer te bevestigen met behulp van de door de Organisator uitgedeelde veiligheidsspelden.

De startnummers moeten zodanig worden bevestigd en gedragen dat startnummer en andere erop afgebeelde informatie goed zichtbaar is. Zij mogen niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de Deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die welke hem/haar zijn versterkt door de Organisator. De Deelnemer wordt dringend verzocht eventuele medische gegevens aan de binnenzijde van het startnummer te vermelden (bij één startnummer aan de achterzijde van het borststartnummer en bij twee startnummers aan de binnenzijde van het rugstartnummer).

De Organisator neemt de startnummers in van Deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn.

H. Tijdregistratie
De Organisator stelt de finishtijd en de tussentijden (indien van toepassing) van de Deelnemers vast. Deze vaststelling is bindend. De tijdregistratie geschiedt door middel van de MYLAPS BibTag. Dit is een tijdregistratiechip die op de achterzijde van het startnummer is bevestigd. De Organisator kan de tijden van de Deelnemer alleen dan registreren indien deze op de juiste wijze gedragen wordt.

I. Deadline/laatste loper
In verband met vrijgave van het parcours voor het verkeer, moet de Deelnemer binnen een bepaald tijdslimiet na de start, de finish zijn gepasseerd, anders wordt hij/zij niet opgenomen in de uitslag. Je dient het 1/2 Marathon-punt gepasseerd te zijn vóór 13.00 uur. De finish sluit om 17.30 uur. Deelnemers die later dan 6 uur na de start, de finish passeren worden niet meer opgenomen in de wedstrijduitslag. Het oordeel van de door de Organisator benoemde scheidsrechter ‘laatste loper’ is bindend voor de vaststelling of een Deelnemer tijdig een bepaald punt is gepasseerd. Voor wedstrijdatleten gelden de limieten voor opname in de wedstrijduitslag conform het wedstrijdreglement.

Marathon 360 minuten (21,1 km binnen 3 uur)
Halve marathon 180 minuten
10 km 85 minuten
5 km 45 minuten
Mini Marathon 25 minuten
5KM4ALL 1 uur en 30 minuten
Wandeltocht 7 uur


J. Diskwalificatie/uit de wedstrijd halen
De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

K. Instructies wedstrijdleiding
Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.

L. Overige bepalingen

  • Het is de Deelnemer verboden om op een andere plaats dan een door de Organisator ingerichte verzorgingspost van iemand verzorging (drinken, eten, spons etc.) aan te nemen;
  • De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht;
  • Het zich laten begeleiden, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de Organisator is verkregen.
  • Het meenemen van voorwerpen zoals (huis)dieren, kinderwagens, spandoeken etc. is niet toegestaan;
  • Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciete politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgeven, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook;
  • Het is niet mogelijk bij de start kledingstukken af te geven. Deelnemers worden daarom geadviseerd in loopkleding naar het startgebied te komen. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in de door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie. De Deelnemer wordt er op gewezen dat deze accommodatie niet door de Organisator bewaakt wordt;
  • Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat;
  • Afmeldingen en/of wijzigingen van inschrijvingen dienen schriftelijk aan de organisatie kenbaar gemaakt te worden;
  • Indien een deelnemer niet tijdig aan de financiële verplichting voor deelname voldoet, behoud de organisatie zich het recht voor deze deelnemer uit het deelnemersbestand te verwijderen.

Alle uitslagen staan online

Alle uitslagen van het marathonweekend staan online.

Lees meer